Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Heres Plastics: Heres Plastics V.O.F., gevestigd te Kamperzeedijk 36, 8281PH Genemuiden, welke de gebruiker van deze algemene voorwaarden is.
Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon in hoedanigheid van ondernemer, in opdracht van wie Heres Plastics producten levert en/of diensten verricht.
Partijen: de gebruiker en de koper gezamenlijk.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tot (ver)koop en/of opdracht en/of aanneming van werk die tussen Heres Plastics en wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Diensten: alle werkzaamheden (waaronder aanneming van werk), in welke vorm en hoegenaamd ook, die Heres Plastics voor of ten behoeve van wederpartij verricht.
Order: iedere opdracht van wederpartij, in welke vorm dan ook.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, producten en diensten van Heres Plastics V.O.F. (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 60753900).
2.2 Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen gekomen.
2.3 Het door de koper accepteren van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Indien toepassing van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden schriftelijk wordt uitgesloten, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
2.4 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
2.5 In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en andere algemene voorwaarden met de toepasselijkheid waarvan gebruiker heeft ingestemd, prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Heres Plastics gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend.
3.2 In een offerte opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, vracht- en leveringskosten, tenzij anders vermeld.
3.3 Overeenkomsten komen tot stand nadat de wederpartij een uitgebrachte offerte aanvaardt en nadat Heres Plastics deze bevestigt. Een door Heres Plastics verzonden vrachtbrief of factuur wordt tevens beschouwd als bevestiging van de overeenkomst die de op de vrachtbrief of op de factuur vermelde zaken omvat.
3.4 De in aanbiedingen, in welke vorm ook, en in publicaties van Heres Plastics voorkomende gegevens zijn voor Heres Plastics op geen enkele wijze bindend.

 

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro ́s en exclusief omzetbelasting, en andere heffingen van overheidswege, vracht- en leveringskosten tenzij anders vermeld.
4.2 Prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Heres Plastics zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
4.3 Als tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en de levering de kostprijs voor Heres Plastics wordt verhoogd, is Heres Plastics gerechtigd de koopprijs dienovereenkomstig aan te passen. Heres Plastics zal koper/opdrachtgever hieromtrent direct, maar in ieder geval voor levering informeren.  De wederpartij heeft in geval van een prijsstijging van meer dan 10% het recht om de overeenkomst te ontbinden, waarna partijen over en weer niet tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn.
4.4 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin Heres Plastics de zaken heeft gekocht.

 

Artikel 5 – Levering

5.1 Tenzij anders overeengekomen, gebeurt levering ‘Ex Works’ in de zin van de Incoterms 2010 (International Commercial Terms), uitgegeven door de I.C.C. (Internationale Chamber of Commerce). Wanneer als leveringsconditie één van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
5.2 Heres Plastics kan de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat indien de bestelde zaken uit voorraad zijn en/of niet meer leverbaar zijn.
5.3 De gekochte zaken worden vervoerd voor rekening en risico van wederpartij die desgewenst zelf voor een voldoende verzekering dient te zorgen.
5.4 Het is Heres Plastics toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Heres Plastics bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5.5 De al dan niet opgegeven afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Heres Plastics zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze zijn slechts indicatief en niet bindend.
5.6 De in het vorige lid genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of bevestiging anderszins door Heres Plastics en pas nadat wederpartij alle gegevens, waarvan Heres Plastics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan Heres Plastics heeft verstrekt.
5.7 Overschrijding van de leveringstermijn geeft wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding. Wederpartij heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Wederpartij is dan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door de wederpartij binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden in Euro’s door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Heres Plastics opgegeven bankrekeningnummer.
6.2 Heres Plastics heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt.
6.3 Betaling door wederpartij dient plaats te vinden zonder dat de wederpartij  de  bevoegdheid  heeft enige korting op de betaling toe te passen, de betaling op te schorten of de betaling te verrekenen met een vordering op Heres Plastics.
6.4 Elke overeenkomst wordt door Heres Plastics aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de wederpartij op grond van door Heres Plastics in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt. Heres Plastics is gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid te verlangen en werkzaamheden en de levering op te schorten indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
6.5 De betalingstermijn is een fatale termijn. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij, indien op dat moment niet of niet volledig is betaald, in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de tussen partijen overeengekomen rente of de wettelijke handelsrente verschuldigd.
6.6 Indien wederpartij na het verstrijken van een door Heres Plastics gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, zijn alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke met betrekking tot de invordering van de door de wederpartij verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, voor de rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van veertig (40) Euro.
6.7 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente, vervolgens de kosten, en in de laatste plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.8 In geval van (een besluit tot) liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijk personen ten aanzien van de wederpartij wordt uitgesproken, zullen de vorderingen van Heres Plastics op de wederpartij onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn.
6.9 Indien door Heres Plastics aan wederpartij uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Heres Plastics totdat alle bedragen die de wederpartij verschuldigd is voor de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Heres Plastics zijn betaald. Daaronder mede begrepen de koop/aanneemsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten.
7.2 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Heres Plastics te bewaren.
7.3 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is Heres Plastics gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij, of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een direct opeisbare boete van 10% per dag van het door hem verschuldigde bedrag.
7.4 Door Heres Plastics geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van wederpartij is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of hier enig ander beperkt recht erop te vestigen.
7.5 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Heres Plastics.
7.6 Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Heres Plastics te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.

 

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst verhinderen, en die niet aan Heres Plastics zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk of bezwaarlijk maken) mede zijn inbegrepen:
-  Stakingen in het bedrijf van Heres Plastics of in andere bedrijven dan die van Heres Plastics;
-  Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
-  Voor Heres Plastics niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Heres Plastics afhankelijk is en algemene vervoersproblemen;
-  (Overheids)maatregelen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend import- of exportbeperkingen, die Heres Plastics verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen.
8.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Heres Plastics opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Heres Plastics niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
8.3 Indien Heres Plastics bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

9.1 De vorderingen van Heres Plastics op wederpartij zijn onmiddellijk en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, opeisbaar indien:
-  Na het sluiten van de overeenkomst aan Heres Plastics omstandigheden ter kennis komen die Heres Plastics goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
-  Heres Plastics de wederpartij gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid binnen redelijke termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
-  Indien de wederpartij anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
-  In deze gevallen is Heres Plastics bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en
ander onverminderd het recht van Heres Plastics schadevergoeding te vorderen.
9.2 In bovengenoemde gevallen is Heres Plastics bevoegd de overeenkomst te ontbinden en gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen.
9.3 Als Heres Plastics de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Heres Plastics is bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 10 - Klachten en reclames

10.1 De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen, of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
- of, in geval van levering ‘delivered duty paid’, door het transport schade aan de zaken is ontstaan;
- of in geval van levering anders dan ‘ex works’ door het transport schade aan de zaken is ontstaan.
10.2 De afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen kunnen binnen gebruikelijke marges afwijken.
10.3 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Heres Plastics te melden. Ieder recht van de wederpartij jegens Heres Plastics ter zake van de zichtbare gebreken of tekorten vervalt, indien de zichtbare gebreken of tekorten niet binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Heres Plastics worden gemeld.
10.4 Na het ontdekken van enig gebrek is de wederpartij verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende zaken direct te staken.
10.5 Wederpartij kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van zaken doen gelden jegens Heres Plastics zolang wederpartij enige daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Heres Plastics niet is nagekomen.
10.6 Het staat wederpartij niet vrij de zaken te retourneren, voordat Heres Plastics daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor de wederpartij en de zaken blijven voor zijn risico.
10.7 Indien de gebreken of tekorten ontoelaatbaar zijn, heeft de wederpartij uitsluitend recht op herstel van de zaken of aanvulling van het tekort. Heres Plastics kan ervoor kiezen om de zaken te vervangen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zodat de geleverde zaken (gedeeltelijk) worden teruggeleverd tegen (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs. Wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van Heres Plastics.
10.8 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gekochte zaken bestaan.
10.9 Onder geen beding en op geen enkel moment voor of na definitieve levering (of uitvoering) kan de wederpartij schadevergoeding, danwel ontbinding van de overeenkomst met Heres Plastics vorderen, indien de verworven zaken niet voor bepaalde specifieke doeleinden kunnen worden aangewend, die door Heres Plastics is getoond, genoemd of vermeld.

 

Artikel 11 – Garantie

11.1 Indien Heres Plastics zaken aan de wederpartij aflevert welke Heres Plastics van toeleveranciers heeft verkregen, is Heres Plastics nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de wederpartij gehouden dan waarop Heres Plastics ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken.
11.2 Aanspraak op garantie is niet mogelijk indien de wederpartij de in artikel 10 lid 1 en lid 3 genoemde verplichtingen niet in acht heeft genomen en de wederpartij de gebreken niet met inachtneming van het hierboven in artikel 10 lid 3 bepaalde aan Heres Plastics heeft gemeld.
11.3 Alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie bij de toeleverancier van Heres Plastics te bedingen zijn volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de wederpartij. Alle verzendkosten van de wederpartij naar Heres Plastics zijn te allen tijde voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Heres Plastics kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct en indirect, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die Heres Plastics bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Heres Plastics voor schade in relatie tot enige leveringsverplichting van wederpartij, de afgeleverde zaken of het gebruik of de toepassing daarvan, alsmede de eigenschappen of kwaliteit van de geleverde zaken, beperkt tot de plicht tot vervanging van de geleverde zaken dan wel creditering van het voor de geleverde zaken gefactureerde bedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
12.2 Heres Plastics is in welke vorm dan ook nooit aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, ten gevolge van het (on)rechtmatig gebruik of toepassing van de door Heres Plastics aan de wederpartij verkochte zaken of geleverde diensten.
12.3 Wederpartij vrijwaart Heres Plastics tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door Heres Plastics aan de wederpartij geleverde zaken of voor de wederpartij verrichte diensten.
12.4 Elke aansprakelijkheid bij opzet of grove schuld aan de zijde van Heres Plastics is in ieder geval beperkt tot een bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Heres Plastics in voorkomend geval aanspraak op uitkering heeft. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Heres Plastics in enig geval geen aanspraak op uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van Heres Plastics in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde (excl. BTW) betreffende de overeengekomen verkoop en/of levering door Heres Plastics van zaken, diensten en/of adviezen.
12.5 Elk vorderingsrecht van de wederpartij jegens Heres Plastics vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de wederpartij zijn geleverd of aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, tenzij de wederpartij binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen Heres Plastics is gestart.

 

Artikel 13 – Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op elke overeenkomst tussen Heres Plastics en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Heres Plastics en wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zwolle (Rechtbank Overijssel). Niettemin heeft Heres Plastics steeds het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 14 – Vertalingen

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

Deze Algemene Voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden beschikbaar op de website van Heres Plastics: www.heresplastics.com